• റോം: ഇറ്റലിയിലെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് ...

  • ജനീവ: വിദേശികള്‍ക്കു വന്നു താമസിക...

  • ഓസ്ലോ: വടക്കന്‍ യൂറോപ്പില്‍ ഏറ്റ...

  • സാഞ്ചിയിലെ പകല്‍ (കാരൂര്‍ സോമന്‍)

    ഒരു ചെറുഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള വഴി പോലെയാണ് അതു തോന്നിച്ചത്. തികഞ്ഞ നിശബ്ദത തളം കെട്ടി നില്‍ക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങും. ഒരിടത്തും വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതേയില്ല. ഒരു ചെറിയ ഡാബയില്‍ നിന്നും ചായ തിളപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പുക ഉയരുന്നു. വൃത്തിയില്ലാത്ത ആ സമോവര്‍ തന്നെയായിരുന്നു, ഇതൊരു ...